Rabbinical Recommendations (in alphabetical order)

 • הרב עובדיה יוסף

  הריני ממליץ בזה על מרכז “שבות עמי” , לעולים דוברי השפה הרוסית, המתנהל במסירות רבה על ידי ראש הישיבה הרה”ג […]

  Add opinion
  Print
 • הרב מיכל יהודה ליפקוביץ

  הנה גם אני שמעתי שבח פעולות הקודש של הישיבה והכולל “שבות עמי” שקיימת בעיה”ק ירושלים ת”ו זה שנים, ומתנהלת ע”י […]

  Add opinion
  Print
 • הרב יצחק קוליץ

  הנני בזה להמליץ בכל לב, על המרכז וישיבת “שבות עמי” פעה”ק ירושלים תובב”א, הפועלים במסירות ונאמנות להפצת תורה ויהדות ליהודי […]

  Add opinion
  Print
 • מתוך מכתבו של הראשון לציון הרב מרדכי אליהו שליט”א

  הנני בא בשורות להמליץ טוב אודות המוסד “שבות עמי” אשר בעיה”ק ירושלים ת”ו ברשותו של הרב אליעזר קוגל שליט”א.

  Add opinion
  Print
 • הרב ישראל יעקב פישר

      מכתב המלצה ג”א הביד”צ דפעיה”ק נמנים לדבר מצוה למען ישיבת “שבות עמי” שחוסים בו בחורים ואברכים יקרים ולומדים […]

  Add opinion
  Print
 • הרב חיים פנחס שיינברג

  מוסד שבות עמי פועל למען אחינו בני גולת רוסיה, לקרבם לאבינו שבשמים, המרכז על כל שלוחותיו מסייע בקליטתם של עולי בריה”מ […]

  Add opinion
  Print
 • הרב אברהם שפירא

  בא אנוכי במכתב זה להמליץ טובות וישרות על המרכז הבינלאומי ליהודי ברה”מ “שבות עמי” אשר פה עיה”ק ירושלים תובב”א.  

  Add opinion
  Print