Рекомендации раввинов

Архив рубрики: Рекомендации раввинов

Рав Шломо Залман Овербах ( Глава ешивы Коль Тора.)

 

דבר גדול הוא עד מאוד לקרב רחוקים אשר למדו דעת ובקרבת ד» יחפצון, וגם לדבר על לב רחוקים ותועים להשפיע עליהם מתוך קרבת הלב לדעת נכונה את הדרךאשר ילכו בה ולקרב אותם לאבינו שבשמיים ולהיותם נאמנים לה» ולתורתו.

20130822_142405

Добавить мнение
Печатать

Рав Моше Элияшив

הנני פונה בזה אודות מרכז «שבות עמי» לעולים מרוסיה שנוסד ע»י ידידי רב פעלים לתורה ולתעודה הגאון הגדול רבי אליעזר קוגל שליט»א, מכיר אני מקרוב את פעילותם המסורה זה למעלה משלושים שנה המהווים עוגן הצלה  ליהדות רוסיה שהם תינוקות שנשבו ללמדם דעת ויראת ד» ולהשפיע עליהם מתוך קרבת לב את הדרך אשר ילכו בה להיות נאמנים לד» ולתורתו.

20130822_135434

Добавить мнение
Печатать

Рав Михаль Иуда Липкович

הנה גם אני שמעתי שבח פעולות הקודש של הישיבה והכולל «שבות עמי» שקיימת בעיה»ק ירושלים ת»ו זה שנים, ומתנהלת ע»י הג»ר אליעזר קוגל שליט»א, כשעיקר פעולתם הוא עבודת הקודש של הצלת נשמות קדושות, נשמות בנים שנעקרו מעל שולחן אביהם שבשמים ע»י שלטון הרשע במשך דורות בגלות רוסיה, ועקרו מלבם את האמונה בהשי»ת ותורותו.
רב ליפקוביץ

Добавить мнение
Печатать